Amaç

İnovasyon ve insani kalkınma alanlarında uluslararası işbirliklerinin oluşturulmasına; ilgili sosyokültürel ve sosyoekonomik altyapının geliştirilmesine, istikrar ve kalkınmanın yerleşmesine, dışa bağımlılıkların azaltılmasına, ölçek ekonomisine ulaşılmasına, risklerin paylaşılmasına, rekabet üstünlüğü sağlanmasına, hedef pazarlara girilmesine, yeni teknolojilere erişilmesine, yönetsel sinerji yaratılmasına, teknolojik uzmanlık ve yetenek seviyesinin yükseltilmesine önemli katkılar sunulması amaçlanmaktadır. Bu doğrultuda paydaşlarla birlikte dengeli bir büyüme stratejisi ve bölgesel/küresel işbirliklerinin geliştirilmesi gerekmektedir. Enstitü’nün, bu alanda ortaya çıkan ihtiyacı karşılamada önemli bir misyon üstlenmesi hedeflenmektedir.

İnovasyon ve İnsani Kalkınma Enstitüsü; Türkiye ile işbirliği yapan ve aday ülkelere dair periyodik stratejik raporlar hazırlayacak; resmî düzeyde ve kamu diplomasisi içinde gerçekleştirilmesi istenen aksiyon ve etkinliklere dair araştırma değerlendirme – enformasyon – koordinasyon – organizasyon – iletişim – raporlama desteği sağlayacak; uzmanların görüşlerinden daha etkin biçimde istifade edecek; kriz dönemlerinde üreteceği acil durum değerlendirme raporlarını ilgili merciler ile paylaşacaktır.